میزبانی وب حرفه ای

CPS-500MB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 500 مگابایت فضا
CPS-1GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 1024 مگابایت فضا
CPS-2GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 2 گیگابایت فضا
CPS-3GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 3 گیگابایت فضا
CPS-5GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 5 گیگابایت فضا
CPS-10GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 10 گیگابایت فضا
CPS-15GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 15 گیگابایت فضا
CPS-25GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 25 گیگابایت فضا