IR-1GB

شروع از
90,000 تومان/mo

1 گیگابایت رم DDR4
یک هسته CPU
30 GB فضای SSD
150 GB پهنای باند
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

IR-2GB

شروع از
105,000 تومان/mo

2 گیگابایت رم DDR4
دو هسته CPU
50 GB فضای SSD
250 GB پهنای باند
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

IR-3GB

شروع از
130,000 تومان/mo

3 گیگابایت رم DDR4
دو هسته CPU
60 GB فضای SSD
500 GB پهنای باند
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

IR-4GB

شروع از
155,000 تومان/mo

4 گیگابایت رم DDR4
سه هسته CPU
70 GB فضای SSD
750 GB پهنای باند
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

IR-5GB

شروع از
190,000 تومان/mo

5 گیگابایت رم DDR4
چهار هسته CPU
80 GB فضای SSD
800 GB پهنای باند
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

IR-6GB

شروع از
210,000 تومان/mo

6 گیگابایت رم DDR4
چهار هسته CPU
90 GB فضای SSD
900 GB پهنای باند
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

IR-7GB

شروع از
260,000 تومان/mo

7 گیگابایت رم DDR4
پنج هسته CPU
100 GB فضای SSD
1000 GB پهنای باند
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

IR-8GB

شروع از
310,000 تومان/mo

8 گیگابایت رم DDR4
شش هسته CPU
120 GB فضای SSD
1200 GB پهنای باند
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت