گواهینامه SSL

PositiveSSL

زمان صدور حداکثر 48 ساعت
سازگاری با مروگرها 99%
صادرکننده Comodo
قابل نصب بر دامنه های بین المللی
نصب اولیه رایگان

IR-SSL Certificate

زمان صدور حداکثر 72 ساعت
سازگاری با تمام مروگرها
صادرکننده SSL EUROPA
قابل نصب بر دامنه های ملی و بین المللی
نصب اولیه رایگان