سرورمجازی ایران

IR-1GB

1GB رم
1 هسته CPU
30GB فضای SSD
150GB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
+ امکان بکآپ گیری از سرور

IR-2GB

2GB رم
2 هسته CPU
50GB فضای SSD
250GB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
+ امکان بکآپ گیری از سرور

IR-3GB

3GB رم
2 هسته CPU
60GB فضای SSD
500GB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
+ امکان بکآپ گیری از سرور

IR-4GB

4GB رم
3 هسته CPU
70GB فضای SSD
750GB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
+ امکان بکآپ گیری از سرور

IR-5GB

5GB رم
4 هسته CPU
80GB فضای SSD
800GB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
+ امکان بکآپ گیری از سرور

IR-6GB

6GB رم
4 هسته CPU
90GB فضای SSD
900GB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
+ امکان بکآپ گیری از سرور

IR-7GB

7GB رم
5 هسته CPU
100GB فضای SSD
1TB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
+ امکان بکآپ گیری از سرور

IR-8GB

8GB رم
6 هسته CPU
120GB فضای SSD
1.2TB ترافیک
موقعیت ایران
منابع اختصاصی
پشتیبانی 24 ساعته
+ امکان بکآپ گیری از سرور