هاست دانلود

DL-25GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 25 گیگابایت فضا
DL-50GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 50 گیگابایت فضا
DL-100GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 100 گیگابایت فضا
DL-200GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 200 گیگابایت فضا
DL-500GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 500 گیگابایت فضا
DL-1000GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 1000 گیگابایت فضا
DL-2000GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 2000 گیگابایت فضا
DL-3000GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 3000 گیگابایت فضا