سرور مجازی NVMe آلمان

NVMe-1

سیستم عامل انتخابی کاربر
+ امکان بکآپ گیری از سرور

 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • یک هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
 • 20GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
NVMe-2

سیستم عامل انتخابی کاربر
+ امکان بکآپ گیری از سرور

 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • دو هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
 • 35GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
NVMe-3

سیستم عامل انتخابی کاربر
+ امکان بکآپ گیری از سرور

 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • دو هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
 • 45GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
NVMe-4

سیستم عامل انتخابی کاربر
+ امکان بکآپ گیری از سرور

 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • سه هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
 • 55GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
NVMe-5

سیستم عامل انتخابی کاربر
+ امکان بکآپ گیری از سرور

 • 5 گیگابایت DDR4 رم
 • چهار هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
 • 65GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
NVMe-6

سیستم عامل انتخابی کاربر
+ امکان بکآپ گیری از سرور

 • 6 گیگابایت DDR4 رم
 • چهار هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
 • 80GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
NVMe-7

سیستم عامل انتخابی کاربر
+ امکان بکآپ گیری از سرور

 • 7 گیگابایت DDR4 رم
 • چهار هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
 • 90GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
NVMe-8

سیستم عامل انتخابی کاربر
+ امکان بکآپ گیری از سرور

 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • شش هسته پردازنده ( 3.6Ghz )
 • 100GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر