IRDL-5GB

5,000 تومان/ماهیانه
  • فضا 5 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-10GB

10,000 تومان/ماهیانه
  • فضا 10 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-20GB

20,000 تومان/ماهیانه
  • فضا 20 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-50GB

40,000 تومان/ماهیانه
  • فضا 50 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-100GB

75,000 تومان/ماهیانه
  • فضا 100 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-200GB

100,000 تومان/ماهیانه
  • فضا 200 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-500GB

150,000 تومان/ماهیانه
  • فضا 500 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-1TB

300,000 تومان/ماهیانه
  • فضا 1000 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان