IRDL-10GB

25,000 تومان
ماهانه
  • فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-20GB

45,000 تومان
ماهانه
  • فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-50GB

90,000 تومان
ماهانه
  • فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-100GB

150,000 تومان
ماهانه
  • فضا 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-200GB

200,000 تومان
ماهانه
  • فضا 200 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-500GB

300,000 تومان
ماهانه
  • فضا 500 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-1TB

460,000 تومان
ماهانه
  • فضا 1000 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

IRDL-2TB

890,000 تومان
ماهانه
  • فضا 2000 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان