هاست دانلود ایران

IRDL-10GB

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

  • 10 گیگابایت فضا
IRDL-20GB

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

  • 20 گیگابایت فضا
IRDL-50GB

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

  • 50 گیگابایت فضا
IRDL-100GB

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

  • 100 گیگابایت فضا
IRDL-200GB

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

  • 200 گیگابایت فضا
IRDL-500GB

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

  • 500 گیگابایت فضا
IRDL-1TB

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
لوکیشن تهران
SSL رایگان

  • 1000 گیگابایت فضا