هاست بک آپ

Backup-50GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 50 گیگابایت فضا
Backup-100GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 100 گیگابایت فضا
Backup-200GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 200 گیگابایت فضا
Backup-300GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 300 گیگابایت فضا
Backup-400GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 400 گیگابایت فضا
Backup-500GB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 500 گیگابایت فضا
Backup-1TB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 1024 گیگابایت فضا
Backup-2TB

پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • 2048 گیگابایت فضا